HUKUK

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 


Telif hakları olarak da bilinen hukuk fikir ve sanat eserleri ve sınaî mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşılık patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar tescil ettirilmelidir. 

 

TESCİLLER


TASARIM, MARKA, PATENT


Her yaratılan özgün tasarım ve ürün için, alınan marka, patent ve tesciller; sahibi bulunduğunuz ürünün üzerinde münhasır haklarınız olmasını sağlar, sizi üçüncü kişiler nezdinde izinsiz kullanımdan korur.

İŞ HUKUKU


İşçi ve işveren arasındaki her türlü ilişkiyi düzenler. Genellikle işçiyi korumak amaçlıdır, ancak düşünülmeyen kısmı ise işverenin bu hukuktan nasıl yararlanacağıdır. 

İŞÇİ SÖZLEŞMELERİ
İŞVEREN'E AÇILAN DAVALAR

SÖZLEŞMELER HUKUKU


Günümüzün ticari hayatında da her an bir sözleşme ile karşı karşıya kalınmakta, ancak yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeni ile maalesef maddi ve manevi kayıplara uğranmaktadır. Sağlıklı karşılıklı iki tarafın menfaatlerini gözeterek risksiz sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmeler konusunda bilgi sahibi olmak ile başlar.

TAŞERON SÖZLEŞMELERİ
MÜZAKERELER

ŞİRKETLER HUKUKU

YABANCI UNSURLU İŞLER


Şirketinizin yabancı bir ortağı varsa, yabancı uyruklu işçi çalıştırıyorsanız, yabancı bir ülkede iş yapıyorsanız, yabancı bir ülkede tarafınıza bir dava açılmış ise… bu konularda bilgi sahibi olmanız ve hukukun size sağladığı avantajları kullanmanızı sağlamak bizim işimiz 


TAHKİM DAVALARI


Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları, yabancı bir ülkede yatırım yapan yatırımcılar için büyük önem taşıyan; yatırımcıya ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muamelenin sınırlarının belirlenmesi,  yatırım yaptıkları ülkelerdeki temel hak ve menfaatlerinin uluslararası hukuk temelinde korunması, kar transferlerinin güvence altına alınması, ev sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma işlemlerinin şartlarının belirlenmesi ve uyuşmazlık halinde uluslararası tahkime başvurulması gibi "olmazsa olmaz" hükümler içeren temel nitelikte bir anlaşmadır
Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (ICSID)
Dünya Bankası'nın himayesinde bu sözleşme ile yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için bir Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez - ICSID  kurulmuştur. Türkiye Sözleşmeye  1988 tarihinde taraf olmuştur
Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşmaları
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma hükümleri gelir üzerinden alınan vergilere uygulanmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin hem elde edildiği ülkede, hem de geliri elde edenin ikamet ettiği ülkede ayrı ayrı vergilendirilmesini önlemek ve böylelikle uluslararası yatırımcılar bakımından vergilendirmeyi belli prensiplere bağlayarak yerli ve yabancı mükellefler arasında oluşabilecek ayrımı engellemek amaçlanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı Tarafından Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Verilen Devlet Yardımı
  
Teknik müşavirlik firmaları, müteahhitlik firmaları, sektörel özel sektör kuruluşları, firma grupları, fuar, seminer ve konferans organizatörleri destek kapsamındadır.

YURT DIŞI DAVALAR

KAMU İHALE HUKUKU


Türkiye'de Kamu Kurumlarının açmış olduğu ihalelere giren firmalar, ihaleye hazırlanırken İhale Hukuku Mevzuatında yer alan küçük detaylar nedeniyle İhaleden elenebilmekte, maddi kayba uğramakta, hatta Kamu İhalelerinden yasaklanabilmektediler. Bırakın biz size bilgilerimizi aktaralım başınıza benzerlerinin gelmesini önleyelim…

BAŞVURULAR
KÖYDES PROJELERİ

ÖNLEYİCİ HUKUK


Önleyici hukuk, herşeyden önce hukuki ihtilafların doğmasını önlemeyi amaçlayan ve tüm dünyada son derece önem verilen bir hukuk hareketidir. Bununla; Kişiler, firmalar veya devletler arasındaki sorunların,  çekişme (niza) doğmadan önce halledilmesi ve taraflar arasındaki bireysel, ticari veya uluslararası ilişkilerin zedelenmeksizin devamı amaçlanır.


RİSK BERTARAFI

GÜMRÜK DAVALARI


Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar