ÇEVRE

TESİS YER SEÇİMİ


Bir faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için, faaliyet sahibi tarafından belirlenen alternatif alan/alanların, Çevre mevzuatı ve mer’i mevzuat açısından irdelenmesi olarak özetlenebilecek çalışmaların bütününe tesis yer seçimi denmektedir. Bu işlem bir faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem taşır. Hatalı yer seçimi durumunda gerek çevre mevzuatı gerekse mer’i mevzuat açısından alınması gereken diğer izin ve ruhsatların alınmasını imkânsız hale getirebilir. Ve yapılacak yatırım boşa çıkabilir.

ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI 


Avrupa Birliği Müktesebatına uyum süreci ve gelişen teknolojik altyapıya entegrasyonun sağlanması, faaliyetlerin daha sağlıklı kontrol ve denetlenmesinin sağlanması amacıyla; emisyon, gürültü, atıksu deşarjı gibi izin konuları ile atıkların;  geri kazanım, bertaraf, ara depolama, vb. konularının tamamı ile mevzuat gereği alınması gereken diğer izin ve ruhsatların ( yapı kullanma izni, işletme belgesi vb.) tamamının birlikte değerlendirmeye alınması  ve  "Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı" belgeleriyle belgelenmesi olarak özetlenebilir.

GAYRİ SIHHI MÜESSESE, (İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞMA) RUHSATI 


Yetkili idareler tarafından, “İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen iznin tanımlamaktadır. 

DENETİM HİZMETLERİ


Faaliyetlerin, bakanlık ve/veya diğer ilgili kurumlarca denetlenmesi öncesi çevre mevzuatlarına uygunluğunu belirlemek üzere uzmanlar tarafından yapılan raporlama işlemidir.

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ


Çevre izni kapsamında, Bakanlığın yayınladığı ilgili yönetmelikte belirlenen şartlar ve durumlar dikkate alınarak, her türlü toz,partikül şeklindeki kirleticilerin yine bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından analizlerinin yapılması. Bu analizler sonunda bakanlığın belirlediği formatta emisyon raporunun hazırlanması olarak özetlenebilir. Bu rapor ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI için gereklidir.

ATIK ANALİZLERİ


İşletmelerin, faaliyetlerin sonucu oluşan atıklarının, alıcı ortama verilmeden önce, ne tür önlemlerin alınacağının belirlenmesi öncesinde bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapılması gereken analizler bütünündür.

ATIK SU ANALİZLERİ
MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ
ÇEVRE YATIRIM DANIŞMANLIĞI